*

2460
לייעוץ ורכישה

תנאי שימוש

תקנון משפטי – אתר שקמה

חשוב: נא קראו הצהרה משפטית זאת בקפידה, טרם שימוש באתר זה.

השימוש באתר זה והמידע הזמין באתר זה, כפוף לתנאים הבאים:

בעלות: אתר זה הינו בבעלות חברת קימברלי קלארק ישראל בע"מ מטעם קבוצת החברות קימברלי-קלרק ("קימברלי-קלרק") ונייר חדרה. האתר , מתופעל ומתוחזק על -יד החברה ונוצר לשם מידע, חינוך, בידור ותקשורת עבור קהל הגולשים. אתר זה, וכל המרכיבים המוחשיים בו, לרבות, ללא הגבלה, טקסט, תמונות וקול, כפופים לזכויות היוצרים של קימברלי קלארק ישראל בע"מ.

הגבלות שימוש: אתר זה עומד לרשות שימושכם האישי והבלתי מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להציב, להפיץ, להעביר או לשנות בכל אופן, את כל או חלק מאתר זה.

הודעת סימן מסחרי: כל השמות, הסמלים המסחריים וסימני המסחר הינם הקניין של קימברלי קלארק ישראל בע"מ, או שנעשה בהם שימוש ברשות. אין לעשות שימוש בחומרים כאמור לכל מטרה, ללא הסכמה בכתב המפורשת של קימברלי קלארק ישראל בע"מ או בעל סימן המסחר.

רעיונות שלא נתבקשו: קימברלי קלארק ישראל בע"מ שמחה לקבל את הערותיכם ולענות על שאלותיכם לגבי מוצרינו וחברתנו. אולם, איננו מחפשים, או יכולים לקבל, רעיונות, הצעות או חומרים בקשר לפיתוח, עיצוב, ייצור או שיווק של מוצרינו, שלא נתבקשו. באמצעות קיום מדיניות זאת, אנו מקווים להימנע בעתיד מאי-הבנות מול חברי הציבור, אשר מגישים הערות או רעיונות בנוגע למוצרינו או רעיונות שמפותחים על -ידי עובדי קימברלי קלארק ישראל בע"מ. אם תהיו בעתיד עובדים של קימברלי קלארק ישראל בע"מ, אף אחד מהחומרים המסופקים באתר זה יהווה או ייחשב, כולו או חלקו, כחלק מחוזה העסקה.

קישורים ועסקים מול חברות אחרות: אתר זה מספק קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ומידע אודות חברות אחרות ומשאבים אחרים, כגון התוכן בספריית ה-Out and About. מכיוון שאין בידינו שליטה על האתרים והמשאבים הללו, הינכם מכירים בכך ומסכימים כי קימברלי קלארק ישראל בע"מ אינה אחראית לזמינותם, אינה מקדמת את התוכן הכלול, ואינה אחראית או חבה בגין כל תוכן, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים שבהם, או שזמינים מתוכם, או בגין כל נזק או הפסד שייגרם בקשר לשימוש בהם.

בנוסף, אנא שימו לב כי התכתובות, ההתקשרויות העסקיות (לרבות תשלום ומסירת כל טובין או שירותים, וכל תנאים, הוראות, הבטחות או מצגים אחרים קשורים), או ההשתתפות בפרסומות עם מפרסמים וחברות אחרות, המצויות אצל או באמצעות האתר שלנו, לרבות ספריית ה-Out and About, הינן אך ורק בינכם לבין המפרסם או החברה כאמור. הינכם מסכימים, שלא נהיה אחראיים או חייבים בגין כל הפסד או נזק מכל סוג, שייגרם כתוצאה מאותן התקשרויות או מנוכחות של

אותם מפרסמים או חברות באתרנו.

גילוי ושימוש בקומוניקציות: הודעות על גבי אתר זה, ומסרים באמצעות הדואר האלקטרוני שנמסר לקימברלי קלארק ישראל בע"מ, אינם סודיים, וקימברלי קלארק ישראל בע"מ לא תחוב בגין כל שימוש או גילוי שלהם. כל הקומוניקציות והחומרים האחרים (לרבות, ללא הגבלה, רעיונות, הצעות או חומרים שלא נתבקשו) שתשלחו לאתר זה או לקימברלי קלארק ישראל בע"מ באמצעות דואר אלקטרוני, הינם, וייוותרו, הקניין

הבלבדי והבלעדי של קימברלי קלארק ישראל בע"מ, וקימברלי קלארק ישראל בע"מ רשאית להשתמש בהם לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת, ללא תשלום.

ויתור על אחריות: קימברלי קלארק ישראל בע"מ אינה מציגה מצגים או הבטחות בנוגע לדיוק, אמינות או שלמות התוכן (טקסט ותמונות) באתר זה. במידה המותרת לפי דין, קימברלי קלארק ישראל בע"מ מנערת חוצנה מכל הבטחות, מפורשות או מרומזות, לרבות, ללא הגבלה, הבטחות מרומזות אודות סחירות וכשירות למטרה מסוימת. בנוסף לכך, קימברלי קלארק ישראל בע"מ אינה מבטיחה, שאתר זה או השרת שבעטיו האתר זמין, נקיים מ"וירוסי" מחשב.

הגבלת חבות: קימברלי קלארק ישראל בע"מ לא תחוב בגין נזקים מכל סוג, לרבות, ללא הגבלה, נזקים מיוחדים או תוצאתיים, הנובעים מתוך גישתכם, או חוסר יכולתכם לקבל גישה אל אתר זה, או שימושכם או הסתמכותכם על אתר זה או התכנים שבו. בנוסף, לקימברלי קלארק ישראל בע"מ אין כל חובה לעדכן אתר זה או תכניו, ולא תחוב בגין כל מחדל מלעדכנו. כמו כן, קימברלי קלארק ישראל בע"מ אינה אחראית ולא תחוב בגין שימושם באתרי אינטרנט אחרים שאליהם תוכל לקבל גישה באמצעות קישורים מסוימים שבתוך האתר. הקישורים הללו ו"משאבים" אחרים שאליהם ישנה הפניה באתר זה, מסופקים אך ורק כשירות ציבורי למשתמשים ברשת האינטרנט העולמית, והכללתם באתרנו אינה מהווה קידום על-ידי קימברלי קלארק ישראל בע"מ או או שיוך אליה.

שונות: קימברלי קלארק ישראל בע"מ, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת על הזכות (1) לשנות הצהרה משפטית זאת, ( 2) לנטר ולהסיר הודעות, ו -(3) להפסיק את זמינות האתר בכל עת ללא הודעה. אם ייקבע לגבי כל תנאי, תניה או הוראה בהצהרה משפטית זאת, כי הינו בלתי חוקי, בלתי תקף, בטל, או בלתי אכיף מכל סיבה, התקפות והאכיפות של התנאים, התניות וההוראות הנותרים, לא יושפעו או ייפגעו מכך בכל אופן. הצהרה משפטית זאת מהווה את כלל ההסכם בינך לבין קימברלי קלארק ישראל בע"מ, בקשר לנשוא ההצהרה. באמצעות שימושכם באתר זה, הינכם מודים בהסכמתכם לתנאים ולהוראות דלעיל.

אם אינכם מסכימים לתנאים ולהוראות הללו, אל תשתמשו באתר זה.

כל הזכויות שמורות לקימברלי קלארק ישראל בע"מ הצהרת פרטיות ותנאי שימוש קימברלי-קלארק ישראל בע"מ מפת האתר לייעוץ ורכישה

*

2460